STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ

„INSTYTUT DLA ZJEDNOCZONEJ EUROPY”
Z SIEDZIBĄ w Warszawie
I. Postanowienia ogólne.

II. Cele  i sposób działania Instytutu.

III. Członkowie ich prawa i obowiązki.

IV. Władze.

V. Sposób reprezentowania.

VI. Finanse.

VII. Postanowienia końcowe - zmiana statutu oraz rozwiązanie Instytutu.
 

I. Postanowienia ogólne


Artykuł 1.

 1. Stowarzyszenie pod nazwą „INSTYTUT DLA ZJEDNOCZONEJ EUROPY”,  działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolną i samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, samodzielnym i trwałym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków i celach niezarobkowych.
 3. Nazwa Stowarzyszenia brzmi – „INSTYTUT DLA ZJEDNOCZONEJ EUROPY”. Stowarzyszenie, zwane w dalszej części Instytutem może używać tej nazwy oraz stosownej pieczęci i emblematu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
 4. Instytut opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Artykuł 2.

 1. Instytut prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.                    
 2. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
 3. Instytut może przystępować do innych stowarzyszeń, organizacji lub związków o podobnym  zakresie działania.
 4. Instytut posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.
 5. Instytut może powołać oddziały zamiejscowe w kraju i zagranicą.

 

Artykuł 3.

Instytut może należeć do organizacji międzynarodowych, jeśli nie narusza to  zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

 

 

II. Cele i sposób działania Instytutu

 

Artykuł 4.

Cele  Instytutu to:

1)     wspieranie działań zmierzających do rozwoju współpracy pomiędzy grupami, organizacjami oraz wspólnotami lokalnymi z poszczególnych krajów Unii Europejskiej, ułatwiającej procesy integracyjne;

2)     inicjowanie i organizowanie działań na rzecz wyrównywania szans rozwojowych zwłaszcza między regionami, grupami społecznymi, w tym szczególnie między młodzieżą wiejską i miejską oraz na rzecz wyrównywania szans rozwojowych osób niepełnosprawnych;

3)     tworzenie podstaw do rozwoju dialogu na temat tożsamości Europy, przemian kulturowych i społecznych, przyszłości kontynentu oraz jego struktur organizacyjnych;

4)     promowanie wiedzy na temat wkładu Polaków do europejskiej kultury oraz dialogu na temat roli Polski we współczesnej Europie i w strukturach Unii Europejskiej;

5)     wspomaganie inicjatyw ochrony środowiska poprzez organizowanie, promocję i wdrażanie prac i programów proekologicznych, w tym prac naukowo-badawczych;

6)     propagowanie efektywnych metod aktywizacji zawodowej bezrobotnych. wspieranie działań zmierzających do rozwoju współpracy, zwłaszcza międzynarodowej, ułatwiającej   procesy integracyjne;

 

Artykuł 5.

Cele i zadania Instytutu realizowane są przez:

1)     inicjowanie i prowadzenie działań wspierających procesy integracyjne w różnych aspektach m.in. społecznym, edukacyjnym, kulturowym, ekologicznym, legislacyjnym, gospodarczym i politycznym;

2)     współpraca z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, zwłaszcza krajów Unii Europejskiej, w tym z organizacjami polonijnymi w krajach Europy;

3)     wypracowywanie instrumentów aktywnego oddziaływania na likwidację barier utrudniających integrację, w tym występowanie do stosownych władz, instytucji oraz innych organizacji z opiniami i wnioskami w tej sprawie;

4)     organizowanie spotkań, kursów, sympozjów, konferencji, mających również na celu promowanie doświadczeń i osiągnięć Instytutu;

5)     organizację edukacji przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form i poziomów kształcenia oraz doskonalenie zawodowego, w tym naukę języków obcych;

6)     organizację wymiany stażystów jako narzędzia transferu doświadczeń i nowych technologii;

7)     organizację pomocy prawnej dla Polaków przebywających za granicą i dla obywateli Unii Europejskiej w Polsce;

8)     inicjowanie działań charytatywnych, w tym głównie pomocy materialnej bezrobotnym i ich rodzinom a także osobom niepełnosprawnym;

9)     podejmowanie przedsięwzięć integrujących członków Instytutu, jak również sympatyków i organizacje partnerskie Instytutu, wokół wspólnych zadań.

 

Artykuł 6.

 1. Stowarzyszenie Instytut dla Zjednoczonej Europy działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art.4.1 punkty:1,2,3,4,5,7,10,11,12,13,14,16 i 22 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r (Dz.U.Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami)
 2. Instytut dla Zjednoczonej Europy współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, obszarach szczególności w obszarach wymienionych w art.6 ust.1 niniejszego statutu.

     W zakresie wykonywania zadań publicznych Instytut w szczególności:

a)   wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

b)   informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności,

c)   udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności,

d)   uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej

 

III. Członkowie ich prawa i obowiązki.

Artykuł 7.

Członkowie „Instytutu dla Zjednoczonej Europy” dzielą się na:

- Rzeczywistych;

- Wspierających;

- Honorowych.

 

Artykuł 8.

 1. Członkiem Rzeczywistym Instytutu może zostać osoba fizyczna. Kandydat na członka rzeczywistego winien odznaczać się odpowiednimi walorami etyczno-moralnymi oraz zadeklarować przestrzeganie Statutu. O przyjęciu w poczet członków Rzeczywistych decyduje Zarząd Instytutu poprzez zainteresowanego wypełnionej deklaracji członkowskiej.

2. Członek Rzeczywisty ma prawo:

a)     wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b)    uczestniczyć z głosem stanowiącym na Walnym Zebraniu;

c)     uczestniczyć w pracach Instytutu i jej organów;

d)    dostępu do wszystkich informacji dotyczących Instytutu;

e)     zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Instytutu.

3. Do obowiązków członka Rzeczywistego należy:

a)     udział w pracach Instytutu;

b)    przestrzeganie Statutu Instytutu oraz jego regulaminów i uchwał;

c)     terminowego uiszczania składek;

d)    udzielanie organom Instytutu informacji niezbędnych dla jej działalności;

e)     udzielania pomocy Instytutowi w wykonywaniu zadań statutowych.

 

 

Artykuł 9.

 1. Członkiem Wspierającym Instytutu może zostać osoba fizyczna lub prawna,  zainteresowana merytoryczna działalnością stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta  przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający ustalają z Zarządem formy i rodzaje wspierania stowarzyszenia.
 2. Członek Wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Instytutu, zgłaszać do władz stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowania przez Instytut zadań. Członek Wspierający – osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
 3. Członek Wspierający jest obowiązany  do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

 

Artykuł 10.

Członkiem Honorowym Instytutu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Członkowstwo Honorowe nadaje  Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek Honorowy posiada prawa określone w art. 8 ust. 2 pkt. c,d,e oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

 

Artykuł 11.

1. Członkostwo Instytutu ustaje w razie:
    a) wystąpienia z Instytutu;
    b) rozwiązania Instytutu;

    c) śmierci;
    d) utraty osobowości prawnej członka wspierającego Instytut.

    e) wykluczenia z Instytutu przez Zarząd na skutek:
        - działalności członka na szkodę Instytutu;
        - uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;

- nieusprawiedliwionej nieobecności na czterech kolejnych obligatoryjnych posiedzeniach       

   Instytutu.

 1. W uzasadnionym przypadku czasowego braku możliwości aktywnego uczestnictwa w bieżących pracach Instytutu członek rzeczywisty może wystąpić z wnioskiem do Zarządu o zawieszenie członkostwa. Tryb i warunki uchwalania zawieszenia członkostwa określa regulamin Instytutu.
 2. Deklarację wystąpienia z Instytutu składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie  pisemnej  ze  skutkiem  na  koniec roku  kalendarzowego w którym złożono deklarację wystąpienia.
 3. Wykluczenie  następuje  na  mocy  uchwały Zarządu, podjętej  większością  2/3 głosów  przy obecności  co najmniej połowy składu Zarządu.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, przysługuje odwołanie do Kolegium. Kolegium  podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu. W okresie do zebrania Kolegium, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 5. W związku z zawieszeniem, ustaniem lub wykluczeniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Instytutu.

 

 

Artykuł 12.

 1. Członek Instytutu uznający, że jego prawa członkowskie zostały naruszone może przedstawić swoją sprawę wraz z odpowiednim wnioskiem Zarządowi Instytutu.
 2. Zarząd rozstrzyga w sprawie, o której mowa w ust. 1, w terminie jednego miesiąca od wniesienia sprawy w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków wchodzących w jego skład;
 3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Kolegium. Kolegium podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu.

 

IV. Władze

 

Artykuł 13.

1.   Władzami Instytutu są: Walne Zebranie, Kolegium, Zarząd.

 1. Uchwały kolegialnych organów Instytutu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością   głosów chyba, że statut lub obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

 

Artykuł 14.

Walne Zebranie jest najwyższym organem Instytutu.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd i odbywa się obowiązkowo raz do roku w terminie do dnia 30 czerwca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Kolegium, Zarząd lub na wniosek, co najmniej 1/3 liczby uprawnionych członków. Zarząd po otrzymaniu pisemnego wniosku w tej sprawie, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie, które powinno się odbyć wciągu jednego miesiąca od daty jego złożenia. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków poprzez rozesłanie listów poleconych lub pocztą elektroniczną i wywieszenie obwieszczeń w siedzibie Instytutu na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania;
  1. Nadzwyczajne lub Zwyczajne Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał  niezależnie od ilości osób  obecnych, obraduje i podejmuje uchwały  w trybie jawnym. Głosowanie tajne należy również zarządzić, gdy wniosek taki złoży choćby jeden z uprawnionych członków Instytutu.
  2. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane.
  3.  Walne Zebranie działa na podstawie regulaminu.

 

Artykuł 15.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)     określanie głównych kierunków działania i rozwoju Instytutu;

2)     rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności organów Instytutu, w tym również finansowych;

3)     powoływanie i odwoływanie członków Kolegium i Zarządu;

4)     udzielanie absolutorium Kolegium i Zarządowi;

5)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Kolegium;

6)     podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału i rozwiązania Instytutu;

7)     ustalanie składek członkowskich;

8)     podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych statutem do wyłącznej kompetencji innych organów.

 

Artykuł 16.

 1. W Instytucie tworzy się Kolegium Instytutu, jako organ kontroli lub nadzoru, odrębny od Zarządu Instytutu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, które działa na podstawie regulaminu. Członkiem Kolegium Instytutu może być osoba wyróżniająca się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu. Członkowie Kolegium Instytutu nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Instytutu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Kadencja Kolegium Instytutu trwa 5 lat, rozpoczyna się z dniem zebrania się Kolegium na pierwszym posiedzeniu.
 3. W skład Kolegium Instytutu wchodzi minimum 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.

4.  Skład Pierwszego Kolegium powołuje Zebranie Założycieli.

5.  Członkostwo w Kolegium Instytutu ustaje wskutek:
      1) śmierci;
      2) rezygnacji;
      3) długotrwałej choroby lub upadku sił powodujących trwałą niezdolność do pełnienia obowiązków;

      4) niewywiązywania się z obowiązków członka Kolegium.

Kolegium Instytutu wybiera ze swego składu Przewodniczącego Kolegium oraz nie więcej niż 2 jego        zastępców

 1. W przypadku konieczności uzupełnienie swojego składu, Kolegium mianuje czasowo na to stanowisko członka Instytutu, który spełnia kryteria członka Kolegium i pełni on tę funkcję do czasu najbliższego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
 2. Posiedzenia Kolegium zwołuje Przewodniczący Kolegium Instytutu. Kolegium Instytutu podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Kolegium. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
 3. W celu realizacji zadań Instytutu Kolegium może powołać Komisje Stałe, Sekcje Problemowe i Specjalne. Kolegium zatwierdza  zakres i sposób działania tych komisji w drodze regulaminu.

 

Artykuł 17.

Do kompetencji Kolegium należy:

1)     nadzór nad realizacją celów statutowych Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zebrania;

2)     zatwierdzanie regulaminów;

3)     występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o odwołanie członków Zarządu;

4)     pełnienie funkcji nadzorczo - kontrolnych w stosunku do działalności Zarządu Instytutu, Sekretariatu innych komórek wykonawczych; w tym opiniowanie i przyjmowanie sprawozdań,       zatwierdzanie informacji rocznej;

5)     kontrola zgodności działań struktur organizacyjnych Instytutu ze statutem i regulaminami Instytutu;

6)     nadzór nad prawidłowością zarządzania majątkiem Instytutu;

7)     podejmowanie uchwał  w sprawach przewidzianych w statucie i regulaminach  Instytutu;

 

 

 

Artykuł 18.

 1. Zarząd kieruje bieżącą pracą Instytutu. Składa się z Prezesa, V -ce Prezesa i Sekretarza. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Zarząd działa na podstawie regulaminu który określa Kolegium.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy     wszystkich jego członków. 
 4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 

Artykuł 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

1)            sporządzanie planów pracy i budżetu Instytutu;

2)            zarządzanie majątkiem Instytutu;

3)            inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Instytutu;

4)            dokonywanie czynności prawnych w imieniu Instytutu;

5)            reprezentowanie Instytutu na zewnątrz;

6)            podejmowanie uchwał i prowadzenie innej działalności  przewidzianej w statucie i regulaminach;

7)            prowadzenie ewidencji członków;

8)            bieżący nadzór nad działalnością Sekretariatu i Dyrektora Generalnego.

9)            podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych statutem do wyłącznej kompetencji innych organów.

10)          powołanie oddziałów zamiejscowych.

 

Artykuł 20.

Przynajmniej raz w roku, Kolegium przed posiedzeniem Walnego Zebrania ocenia pracę Zarządu, pod względem  celowości,  rzetelności  i  gospodarności. Na  tej  podstawie  przedkłada Walnemu Zebraniu wniosek o udzielenia bądź odmowę udzielenia absolutorium.
 

Artykuł 21.

 1. Pracą Sekretariatu  kieruje zgodnie ze statutem i uchwałami organów Instytutu Dyrektor Generalny.
 2. Dyrektor Generalny  podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, który określa zakres jego obowiązków,  w tym może upoważnić go do dokonywania czynności należących do jego kompetencji. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Zarząd, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
 3. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Sekretariatu Instytutu  dokonuje Prezes w ramach udzielonego przez Kolegium pełnomocnictwa.
 4. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Instytutu.

Artykuł 22.

 Do zadań Sekretariatu  Instytutu należy zapewnienie bieżącej działalności Instytutu poprzez :

       a) organizowanie od strony techniczno – finansowej spotkań organów statutowych Instytutu, 

           komisji, sekcji oraz innych organów kolegialnych działających zgodnie ze statutem;

       b) przygotowywanie dla Zarządu projektów sprawozdań  (w tym finansowego za dany rok),            innych opracowań i dokumentów niezbędnych w działalności Instytutu;

       c) inne zadania określone w regulaminie.

 

 

 

V. Sposób reprezentowania 

 

Artykuł 23.

1.Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i reprezentowaniu Instytutu na zewnątrz upoważnieni są: Prezes Instytutu działający jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu Instytutu działający łącznie.

2. W umowach lub w sporach z członkiem Zarządu, Instytut reprezentują pozostali członkowie Zarządu zgodnie z ustępem 1 artykułu 23 Statutu.

 

VI. Finanse


Artykuł 24.

1. Środki na finansowanie działalności Instytutu pochodzą z :

1)     Składek członkowskich;

2)     Dochodów z własnej działalności gospodarczej;

3)     Dochodów z majątku Instytutu;

4)     Darowizn, zapisów, spadków, dotacji, ofiarności publicznej;

5)     Odpłatnej działalności Instytutu.

 

 1. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

3. Zakres działalności gospodarczej Instytutu wg działów PKD to:

(58.11.Z) Wydawanie książek; (58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; (47.61.Z) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; (68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  ; (73.11.Z) Działalność agencji reklamowych; (74.30.Z) Działalność związana z tłumaczeniami; (82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; (82.19.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; (82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; (59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; (59.13.Z)  Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

 

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Instytut przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

5. Zabrania się:

a)     udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Instytutu w stosunku do  członków Instytutu, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b)    przekazywania majątku Instytutu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)     wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Instytutu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

                     VII. Postanowienia końcowe-zmiana statutu i rozwiązanie Instytutu

                                                                   

Artykuł 25.

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności połowy członków Instytutu w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

2. Rozwiązanie Instytutu następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków. Jeżeli w pierwszym terminie uchwała nie doszła do skutku, w następnym terminie Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych członków. Uchwała w sprawie rozwiązania Instytutu powinna określać sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku Instytutu.

3. Przystąpienie do innych stowarzyszeń, organizacji lub związków o podobnym zakresie działania oraz powołanie oddziałów zamiejscowych może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały większością głosów.

4. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że Walne Zebranie wyznaczy inne osoby.

5. Po zakończeniu likwidacji Zarząd zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie Instytutu z rejestru.

Artykuł 26.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Instytutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png