Kurs "European Networking 2014-2020" w Pradze

Wiceprezes Instytutu dla Zjednoczonej Europy, Giovanni Arlotti, uczestniczył w dniach 30.03-06.04 w kursie „European Networking 2014-2020: Development and Implementation of Trans-national Projects on Exchange of Experience and Transfer of Know-how in Adult Education”. Kurs był finansowany przez program Grundtvig w ramach działania “Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych”. W kursie brało udział 9 uczestników z 8 krajów (Polska, Słowacja, Turcja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja, Rumunia), którzy nabyli dzięki niemu nowej wiedzy z zakresu programu Erasmus+ oraz tworzenia i zarządzania projektami.

Więcej...


Workshops in "Ziarno" Association

Last Wednesday,  11 december our interns went to Grzybów, to „ziarno” Association for worhskops such as making bread and acknowledging of the “ziarno” structure. After arriving, breakfast and short welcoming by Mrs. Eva interns took part in the  workshops about making flour, baking bread and ginger cakes. After baking their very own bread they got to know about lify cycle of bees and ways of breeding it. The next part of the visit was making candles from bee wax . After traditional lunch, there was a presentation  about bumblebees and it breeding, nextly Peter talked about the beginning of the Association and invited everybody for a short walk through the Association, the cheesery also was shown . The visit in “Ziarno” was ended by paper cut workshops like for example snowflakes, which are characteristic for local folklore. 

tl_files/do artykulow/DSC_0238.jpg


Warsztaty w Ziarnie

W zeszłą środę, 11 grudnia stażyści pojechali do Grzybowa, do Stowarzyszenia „Ziarno”  na warsztaty z pieczenia chleba i zapoznanie się z strukturą „Ziarna” . Po przyjeździe i śniadaniu oraz krótkim wstępie Pani Ewy Smuk Stratenwerth odbyli tam warsztaty z wytwarzania mąki, pieczenia chleba oraz wytwarzania pierniczków. Po upieczeniu własnego chleba poznali cykl życiowy pszczół oraz sposoby ich  hodowania . Następną częścią  było robienie świec z wosku pszczelego. Po lunchu złożonym z grzybowskich potraw, nastąpiła prezentacja o sposobie życia bąków oraz o ich hodowaniu  Pani Moniki Deja, następnie Peter Stratenwerth opowiedział im o początkach Stowarzyszenia i jego historii. Po krótkiej prezentacji wszyscy udali się na krótką przechadzkę po Stowarzyszeniu, odwiedzono również serownię . Wizytę w Ziarnie zakończyły warsztaty z wycinanek płatków śniegu, charakterystyczne dla miejscowego folkloru.

tl_files/do artykulow/DSC_0238.jpg


Thank You to sociotheraputic children centre “Mały Książę”

We would like to thank sociotheraputic children centre “Mały Książę” by the Association “Otwarte Drzwi “ for partnership in hosting interns from France. One of them, Kamel, has made there his internship gaining new experiences in working with children. Kamel helped also in organizing current events , attending events such as :   

http://www.youtube.com/watch?v=o-HTY8GYb8U&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=lL0w0dcDs7U

We cordially thank above all to Ania Schmidt for taking care of Kamel, and to the rest of the staff for warm welcome of our intern, and we wish every possible success in developing and carrying on the centre, which is a great initiative.

IFUE


Podziękowania za współpracę Świetlicy Socjoterapeutycznej "Mały Książę"

Składamy serdeczne podziękowania Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały Książę” przy Stowarzyszeniu „Otwarte drzwi” za współpracę przy okazji przyjmowania stażystów z Francji. Jeden z nich Kamel,  odbył tam swoją praktykę zawodową, nabywając nowe doświadczenia w pracy z dziećmi  .Kamel pracował również przy organizacji bieżących wydarzeń m.in. uczestnicząc w takich wydarzeniach :

 http://www.youtube.com/watch?v=o-HTY8GYb8U&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=lL0w0dcDs7U

Bardzo dziękujemy przede wszystkim Ani Schmidt za opiekę nad Kamelem, oraz wszystkim innym pracownikom świetlicy za ciepłe przyjęcie naszego Stażysty oraz życzymy wszelkich sukcesów w rozwijaniu i prowadzeniu Świetlicy, która jest wspaniałą inicjatywą.

IDZE


Interns from France in Poland!

They’re here! A group of trainees from France has been in Poland for two weeks now – they arrived on Monday October 21st. For first two weeks they have had an language preparation – they finished English language course and a beginner Polish one.

Our interns have just began their job – eight of them will work in such institutions as AB Poland, Warsaw Monopol Association, MTT Poland, Transtech SA, Social-Therapeutic Association “Litlle Prince, Junior High nr 10 im. Gen. Wł. Sikorskiego,  I High School With Integrative Wards. Two of interns have begun their training Job in Ecologic-Cultural Association „Grain”  in Grzybów.

The group of trainees are youth from 18 to 26 years old, who would like to get international experience, in order to increase their chances to get constant employment. During the training job French interns will get first professional experiences. Collecting this experience they improve their chances to employment. A additional value of the training is a international dimension of their job experience.

Their training visit in Poland lasts until December 14th

tl_files/do artykulow/IMG_00000555(2).jpgtl_files/do artykulow/IMG_00000588(2).jpg


Stażyści z Francji już w Polsce!

Już są ! Grupa stażystów z Francji od 2 tygodni jest w Polsce - przylecieli w poniedziałek 21 października. Przez pierwsze dwa tygodnie przeszli przygotowanie językowe – zakończyli kurs d języka angielskiego oraz początkujący kurs języka polskiego

Nasi Stażyści właśnie rozpoczęli staże- osiem osób będzie pracować w instytucjach takich jak AB Poland, Stowarzyszenie Monopol Warszawski, MTT Polska, , Transtech SA , Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę” , Gimnazjum nr 10 im. Gen. Wł. Sikorskiego, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  im. Bolesława Limanowskiego.  Dwie stażystki zaczęły pracę  w Stowarzyszeniu Ekologiczno-kulturalnym „ Ziarno” w Grzybowie.

Grupa stażystów to młodzi w wieku od 18 do 26 lat, którzy pragną zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe ,żeby zwiększyć swoje szanse na stałe zatrudnienie we Francji  . Podczas stażu w Polsce grupa Francuzów zdobędzie pierwsze doświadczenia zawodowe. Zdobywając doświadczenie zawodowe, zwiększają swoje szanse na znalezienie zatrudnienia . Dodatkowym atutem stażu jest międzynarodowy wymiar ich doświadczenia.

Ich wizyta zawodowa w Polsce potrwa do 14 grudnia.

tl_files/do artykulow/IMG_00000555(2).jpgtl_files/do artykulow/IMG_00000588(2).jpg


Wine in Northeaster Europe: 1st project meeting

The 1st project meeting in the framework of the new project took place in Warsaw and Kazimierz Dolny On September 27-30 2013. The meeting included 3 parts:

- kick-off meeting,
- presentation about wine and wine tourism in Poland,
- study visit in Kazimierz Dolny.

The detailed program and pictures from the meeting are available on the project website.

This project has been funded with support from the European Commission.


The end of "Design Your Future" partnership

Wraz z końcem lipca projekt „Design Your Future” dobiegł końca. Pragniemy podziękować wszystkim Partnerom, którzy wspierali nas swą pomocą w organizowaniu i realizowaniu projektu. Łączy nas troska o młodych ludzi, aktywizm, promowanie znajomości języków obcych w coraz bardziej zglobalizowanym świecie, integracja międzykulturowa oraz chęć podejmowania wyzwań. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspólnymi siłami podczas projektu pokazać, że nie jesteśmy obojętni  na los młodych wykluczonych ludzi , którzy pragną zintegrować się ze społeczeństwem.

Podziękowania również dla osób zaangażowanych w projekt. Bardzo cenimy Wasz wkład w wspólny wysiłek.

Wszystkim zaangażowanym w H.E.A.R.T– dziękujemy bardzo!

IDZE

 

With the end of the july partnership „Design Your Future” came to an end. We would like to say thank You to every partner , who supported us in organizing and realizing this partnership. What brings us together is  that we care about Young people, activism, promoting foreign language in more globalised world, intercultural integration and willingness of taking new challenges. We are proud that during partnership with united forces we could show we are not incurious on faith of young, excluded people , who want to integrate with society.

Words  of thankfulness belong also to people involved in partnership .We appreciate Your input in common effort.

To everybody involved in „Design Your Future” – thank You very much!

 tl_files/galerie/Design Your Future - Rumunia, Pazdziernik 2012/431669_10151106002153004_472802523_n.jpg


The end of H.E.A.R.T. partnership

Wraz z końcem lipca projekt H.E.A.R.T dobiegł końca. Pragniemy podziękować wszystkim Partnerom, którzy wspierali nas swą pomocą w organizowaniu i realizowaniu projektu. Łączy nas troska o młodych ludzi, aktywizm, promowanie znajomości języków obcych w coraz bardziej zglobalizowanym świecie, integracja międzykulturowa oraz chęć podejmowania wyzwań. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspólnymi siłami podczas projektu pokazać, że nie jesteśmy obojętni  na los artystów rzemieślników, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności.

Pamiętamy również o Gemmie, która w ciągu trwania projektu odeszła od nas na zawsze. Gemmo, zajęłaś specjalne miejsce w naszych sercach.

Podziękowania również dla osób zaangażowanych w projekt. Bardzo cenimy Wasz wkład w wspólny wysiłek.

Wszystkim zaangażowanym w H.E.A.R.T– dziękujemy bardzo!

IDZE

 

With the end of the july partnership H.E.A.R.T. came to an end. We would like to say thank You to every partner , who supported us in organizing and realizing this partnership. What brings us together is  that we care about Young people, activism, promoting foreign language in more globalised world, intercultural integration and willingness of taking new challenges. We are proud that during partnership with united forces we could show we are not incurious on artist handcrafters, who want to develop their skills.

We also remember about Gemma, who during the project left us forever. Gemma, You took a special place in our hearts.

Words  of thankfulness belong also to people involved in partnership .We appreciate Your input in common effort.

To everybody involved in H.E.A.R.T – thank You very much!

 

 tl_files/galerie/H.E.A.R.T. - II spotkanie partnerskie w Lowiczu/dsc01151-50.jpg

 

 


2002-2017

tl_files/tiny_templates/Flagi/EN.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/PL.jpg

Member of

tl_files/tiny_templates/Flagi/baner lindh.jpg

OUR PROJECTS:

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo small 2.jpg

tl_files/tiny_templates/Flagi/logo.png

tl_files/galerie/projekty loga/lets logo.jpg

tl_files/tiny_templates/H6 mini.png

tl_files/cubelogo.png

tl_files/tiny_templates/beztla.png